Privacy Statement

Privacy Statement

De vereniging Vrienden Natuurtuinen Jekerdal (VNJ) uit Maastricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement verklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
VNJ houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

Als VNJ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VNJ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
* Het voeren van een ledenadministratie;
* Het kunnen leveren van relevante informatie aangaande de vereniging;
* Het promoten van de vereniging bij speciale activiteiten;

Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voorletters;
* Roepnaam;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* Adresgegevens;
* Telefoon-/GSM nummer;
* E-mailadres;

Bovenstaande gegevens vallen onder de categorie “Gewone persoonsgegevens”. Zogenaamde “Bijzondere persoonsgegevens”(o.a. etnisch, religie, politiek, geaardheid) worden door VNJ niet gevraagd.

De persoonsgegevens worden verzameld d.m.v. een aanmeldingsformulier.
Voor promotie van onze activiteiten maken we gebruik van beeldmateriaal. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur.
De persoonsgegevens worden vastgelegd in een ledenlijst. In die lijst is ook opgenomen welke functie u binnen de vereniging uitoefent. De lijst is in beheer bij het bestuur en is beschikbaar voor de leden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken momenteel geen gebruik van derde partijen. Alle registratie, opslag en verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats in eigen beheer.
Wij zullen de aangeleverde gegevens dus niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
VNJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
* Alle personen die namens de VNJ van uw gegevens kennis kunnen nemen gaan daar vertrouwelijk mee om;
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* Onze bestuurders en leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met het bestuur. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met het bestuur!